Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Kultury w Mirosławcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Statut

Statut Ośrodka Kultury 

Rozdział 1.
Postanowienia Ogólne 

§ 1. Ośrodek Kultury w Mirosławcu, zwany dalej Ośrodkiem jest samorządową instytucją kultury prowadzoną przez Gminę i Miasto Mirosławiec, działającą na podstawie: ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 12400, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.), aktu o utworzeniu oraz niniejszego Statutu 

§ 2. 1. Organizatorem Ośrodka jest Gmina i Miasto Mirosławiec. 

2. Ośrodek posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora. 

3. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Organizator. 

§ 3. 1. Terenem działania Ośrodka jest Gmina i Miasto Mirosławiec. 

2. Określony w ust. 1 teren działania Ośrodka nie stoi na przeszkodzie świadczenia zadań na rzecz osób i instytucji znajdujących się poza tym terenem. 

3. Ośrodek prowadzi swoją działalność w obiektach: 

1) Ośrodek Kultury w Mirosławcu przy ul. Parkowej 1. 

2) Świetlice wiejskie na terenie Gminy Mirosławiec przekazane w administrowanie dla Ośrodka. 

4. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z pełną nazwą i adresem siedziby według poniższego wzoru: 

Ośrodek Kultury w Mirosławcu 

ul. Parkowa 1, 78-650 Mirosławiec 

5. W pieczęci nagłówkowej Ośrodek może również używać numer telefonu oraz numer identyfikacji podatkowej i REGON. 

Rozdział 2.
Cele i zakres działalności 

                           § 4.   1. Celem działalności Ośrodka jest rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie aktywnego i kreatywnego uczestnictwa w kulturze oraz działalności artystycznej i kulturalnej na terenie swojego działania.

2. Ośrodek tworzy warunki do realizacji zainteresowań wiedzy o sztuce, dziedzictwie kulturowym, kulturze i historii poprzez organizację działalności wystawienniczej i innych form upowszechniania sztuki.

§ 5. 1. Do zakresu statutowej działalności Ośrodka należy w szczególności: 

1) prowadzenie edukacji kulturalnej, artystycznej oraz z zakresu ekologii i ochrony przyrody, szczególnie wśród dzieci i młodzieży z uwzględnieniem wychowania przez sztukę,

2) upowszechnianie kultury, folkloru, sztuki i edukacji, 

3) prowadzenie, wspieranie i organizowanie oraz promocja amatorskiej twórczości artystycznej, tworzenie warunków do rozwoju działalności ruchu artystycznego oraz zainteresowania sztuką, 

4) rozpoznawanie, zaspakajanie i rozbudzanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec, 

5) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi oraz organami władz publicznych, 

6) współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna, 

7) organizacja imprez kulturalnych, artystycznych, festiwali, konkursów, przeglądów, koncertów itp., 8) tworzenie warunków dla rozwoju rękodzieła artystycznego, 

9) metodyka, instruktaż, szkolenia dla pracowników i amatorskiego ruchu artystycznego, 

10) popularyzacja i promocja twórczości artystycznej min. teatralnej, filmowej, muzycznej, sztuk plastycznych oraz komputerowej, 

11) prowadzenie przeglądów i konfrontacji amatorskiego ruchu artystycznego, 

12) organizacja lokalnych rynków kultury, 

13) prowadzenia działalności wystawienniczej oraz wydawniczej, 

14) organizacja wydarzeń kulturalnych oraz imprez rozrywkowych dla mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec i uczestników turystyki kulturowej oraz turystów, 

15) budowanie tożsamości kulturowej mieszkańców w oparciu o historię Mirosławca i regionu, 

16) działalność wydawnicza w zakresie dziedzictwa kulturowo-społecznego Gminy i regionu, 

17) prowadzenie informacji turystycznej ze szczególnym naciskiem na promocję dziedzictwa kulturowego Gminy i regionu, 

18) Ośrodek może podejmować inne zadania dla społecznych potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec, 

19) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, katalogowanie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury. 

2. W ramach struktury organizacyjnej Ośrodka funkcjonuje dział wystawienniczy o nazwie: „Muzeum Walk o Wał Pomorski”. 

3. Ośrodek może prowadzić również działalność gospodarczą. Środki uzyskane z działalności gospodarczej przeznaczone będą wyłącznie na finansowanie działalności statutowej Ośrodka.

4. W ramach struktury organizacyjnej Ośrodka funkcjonuje dział edukacyjno-wystawienniczy o nazwie : Regionalne Centrum Żubra

Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja 

§ 6. 1. Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu kieruje dyrektor, który organizuje jego działalność i reprezentuje go na zewnątrz, a także odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej, właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi instytucji. 

2. Dyrektor Ośrodka może ustanawiać i powoływać pełnomocników, którzy działają w granicach udzielonego pełnomocnictwa. 
3. Ustanowienie i odwołanie pełnomocników wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury. Nie dotyczy to pełnomocnictwa do dokonywania poszczególnych czynności oraz ustanowienia pełnomocników procesowych. 

4. Dyrektora powołuje i odwołuje Organizator w trybie przewidzianym ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

§ 7. 1. Dyrektor może powołać zespół konsultacyjny jako organ doradczy i opiniodawczy dyrektora. 

2. Zasady i tryb pracy zespołu konsultacyjnego określa regulamin organizacyjny Ośrodka. 

§ 8. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii Organizatora. 

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa 

§ 9. 1. Ośrodek gospodaruje samodzielnie mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan jego działalności, zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez Organizatora. 

2. Plan działalności Ośrodka oraz sprawozdania finansowe podlegają przedstawieniu organizatorowi. Plan obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym roku. 

3. Wartość majątku Ośrodka odzwierciedla „Fundusz Ośrodka Kultury”, który odpowiada wartości wydzielonego dla Ośrodka i nabytego mienia, na zasadach określonych ustawą o rachunkowości. 

4. Zasady zwiększenia lub zmniejszania wartości „Funduszu Ośrodka” precyzują przepisy ustaw wymienionych w §1. 

§ 10. 1. Ośrodek może uzyskiwać środki finansowe na prowadzenie działalności z następujących źródeł: 

1) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu Organizatora 

2) dotacji z innych źródeł niż dotacja Organizatora 

3) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych 

4) wpływów ze sprzedaży towarów i usług, w tym sprzedaży składników majątku ruchomego 

5) wpływów uzyskanych z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

6) innych źródeł 

2. Wysokość rocznej dotacji na działalność Ośrodka ustala Organizator. 

§ 11. 1. Ośrodek może prowadzić działalność inną, niż kulturalna zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki uzyskane z działalności gospodarczej przeznaczone są na realizację działalności statutowej Ośrodka. 

2. Działalność inna, niż statutowa, nie może być finansowana z dotacji Organizatora. 

3. Dla działalności innej niż statutowa, prowadzona jest dokumentacja księgowa pozwalająca ustalić przychody, koszty i dochody działalności. 

§ 12. 1. Do składania w imieniu Ośrodka oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, niezbędne jest współdziałanie dwóch upoważnionych osób. 

2. Osobami upoważnionymi są: dyrektor, główna księgowa oraz upoważnieni przez dyrektora pełnomocnicy. 

Rozdział 5.
Przepisy końcowe 

§ 14. 1. Przekształcenie Ośrodka w inny rodzaj instytucji upowszechniania kultury, jak również jej likwidacji dokonuje Organizator. 

2. Organizator podejmuje decyzję w zakresie zagospodarowania majątkiem po przekształceniu lub zlikwidowaniu Ośrodka. 

§ 13. Zmian w statucie Ośrodka dokonuje Rada Miejska w Mirosławcu w trybie właściwym do jego nadania. 

§ 15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Dzida 29-04-2013 17:14:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Jońska 29-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Anna Dzida 29-04-2013 17:15:36