Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Kultury w Mirosławcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Udostępnianie informacji publicznej

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

 

Pisemny lub ustny - jeżeli informacja publiczna może być udostępniona niezwłocznie, jest ona udostępniana bez pisemnego wniosku;

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej winien zawierać określenie:

1) podmiotu ubiegającego się o udostępnienie informacji publicznej, - podanie tych danych jest dobrowolne

2) danych teleadresowych wnioskodawcy,- co najmniej adres (np. e-mail)

3) przedmiotu wniosku,

4) sposobu lub formy udostępnienia informacji publicznej.

Opłaty

Dostęp do informacji publicznej jest co do zasady bezpłatny.

W trybie wnioskowym zdarzyć się jednak może, iż w wyniku udostępnienia informacji publicznej podmiot zobowiązany poniesie dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej w formę wskazaną we wniosku.

W przypadku, gdy w związku z udostępnieniem informacji publicznej Ośrodek Kultury w Mirosławcu ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

W takiej sytuacji:

1) w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku dyrektor przedszkola wydaje powiadomienie o konieczności wniesienia opłaty w związku z udostępnieniem informacji publicznej;

2) wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia może:

a) uiścić opłatę - wówczas wnioskowana informacja udostępniona jest wnioskodawcy niezwłocznie,

b) zmienić wniosek o udostępnienie informacji publicznej - wówczas zmodyfikowany wniosek rozpatruje się ponownie,

c) wycofać wniosek o udostępnienie informacji publicznej - wówczas wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu;

3) w przypadku, gdy wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia doręczenia powiadomienia nie wniesie opłaty za udostępnienie informacji publicznej, nie wycofa wniosku, ani nie dokona zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji publicznej, Ośrodek Kultury w Mirosławcu udostępnia wnioskowaną informację publiczną i wydaje postanowienie o pobraniu opłaty stanowiącej zwrot kosztów związanych ze sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej;

4) wnioskodawca może dokonać opłaty przelewem na rachunek bankowy Ośrodka Kultury w Mirosławcu określając przedmiot opłaty, numer rachunku bankowego wskazane są w powiadomieniu i postanowieniu o opłacie;

Termin i sposób załatwienia

Forma załatwienia

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może zostać zrealizowany w następujący sposób:

1) udostępnienie informacji publicznej w formie określonej we wniosku,

2) decyzja administracyjna o odmowie udostępnienia informacji publicznej,

3) decyzja administracyjna o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej.

Przewidywany termin załatwienia

1. Informację publiczną udostępnia się w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

2. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w terminie określonym w pkt 1, Ośrodek Kultury w Mirosławcu powiadamia wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona.

Podstawa prawna

Dostęp do informacji publicznej jest uprawnieniem przewidzianym w najwyższym akcie systemu prawa w Polsce - Konstytucji RP. Zgodnie z regulacją art. 61 Ustawy Zasadniczej, prawo do uzyskiwania informacji o działalności podmiotów publicznych i innych podmiotów - w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa - przysługuje każdemu obywatelowi.

Uprawnienie to skonkretyzowane zostało w kluczowej dla niniejszej materii ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, a także w regulacji podstawowej - rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Tryb odwoławczy

Jeżeli wnioskodawca zażąda udostępnienia informacji publicznej chronionej lub, jeżeli organ uzna, iż w danym przypadku chodzi o informację publiczną przetworzoną, a wnioskodawca nie wykaże szczególnego interesu publicznego w jej uzyskaniu lub, gdy umarza się postępowanie o udostępnienie informacji publicznej, podmiot zobowiązany wydaje w tym przedmiocie decyzję administracyjną. Od powyższych decyzji, zgodnie z wymogami kpa, przysługuje wnioskodawcy skarga do sądu administracyjnego - z tą różnicą, iż przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania skargi, sąd zaś ma jedynie 30 dni na jej rozpatrzenie. Natomiast podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłącznie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji.

Ograniczenia

Istnieją pewne ograniczenia w dostępie do informacji publicznej:

1. W sytuacji, gdy istnieje ustawa szczegółowa określająca odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej, przepisy tej innej ustawy mają pierwszeństwo przed przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej.

2. Nie ma obowiązku udostępniania wnioskodawcy informacji przetworzonej - ale tylko wtedy, gdy nie wykaże on szczególnego interesu publicznego w uzyskaniu przedmiotowej informacji.

3. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

4. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, jednakże ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz w sytuacji, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

W trzech ostatnich przypadkach podmiot zobowiązany wydaje decyzję odmawiającą udostępnienia informacji publicznej.

W przypadku, gdy wnioskodawca zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji, które nie zostaną zakwalifikowane jako informacje publiczne, podmiot zobowiązany do udostępnienia powiadamia wnoszącego, iż jego wniosek nie znajduje podstaw w przepisach prawa. W tej sytuacji nie mają zastosowania przepisy o odmowie udostępnienia informacji publicznej, a więc nie stosuje się formy decyzji administracyjnej, a jedynie informuje się wnioskodawcę o niniejszym fakcie w zwykłej formie korespondencyjnej.

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 ze zm.).

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20011121198/U/D20011198Lj.pdf

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Jońska 06-02-2020 10:09:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Dzida 06-02-2020
Ostatnia aktualizacja: Joanna Jońska 06-02-2020 10:12:18